www.redemptoristai.lt

Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacija (redemptoristai)

www.redemptoristai.lt > MŪSŲ VIZIJA IR SIELOVADOS PRIORITETAI

MŪSŲ VIZIJA IR SIELOVADOS PRIORITETAI

Apaštalinė redemptoristų veikla pasižymi misionierišku dinamizmu. Bet kokios misijinės veiklos varomoji jėga yra stiprus įsitikinimas beribiu Dievo gerumu, pasireiškiančiu pilnutiniu išgelbėjimu, kurį Dievas žmonėms siūlo per savo Sūnų Jėzų Kristų. Su šia pasiuntinybe redemptoristai kaip pasiuntiniai visų pirma ateina pas tuos žmones ir bendruomenes, kurie Bažnyčioje bei visuomenėje yra vargingiausi ir labiausiai apleisti. (Konstitucija, 3-5)

Redemptoristai nuolat ieško priemonių išganymui nešti. Kadangi jų pareiga yra naujos apaštalinės veiklos imtis paklūstant teisėtai valdžiai, jie stengiasi neužstrigti tose sąlygose ar struktūrose, kurių veikla nėra misionieriška. Todėl jie netausoja jėgų ieškodami naujų kelių kad Evangelija būtų skelbiama visai kūrinijai. (Konstitucija, 15)

Šv. Alfonso Liguorio charizmos, redemptoristų Konstitucijos bei įstatų šviesoje, remiantis Bratislavos – Prahos provincijos istorija, vietinės Bažnyčios poreikiais, išlaikydami atvirumą naujiems iššūkiams bei suderinę su Europos Konferencijos (apjungiančius Europos redemptoristus) pastoraciniais prioritetais, savo sielovadiniais prioritetais Bratislavos- Prahos provincijoje laiko:

1. Misijų išvykas ir dvasines pratybas
2. Parapinę sielovadą
3. Pašaukimų sielovadą
4. Bendradarbiavimą su pasauliečiais
5. Sielovadą per leidybą bei medijas