Sekminių dieną Kėdainiuose lankėsi Kauno arkivyskupijos vyskupas Saulius Bužauskas, kuris Šv. Juozapo bažnyčioje aukojo iškilmingas mišias, šventoriuje pašventino kryžių ir tikintiesiems suteikė Sekminių palaiminimą.

„Sveikinu visus sulaukus Sekminių – Šv. Dvasios atsiuntimo iškilmės. Kaip Dievas siuntė Šv. Dvasią apaštalams, kad jie turėtų drąsos bet kokiomis sąlygomis visame pasaulyje skelbti Evangeliją, taip Dievas ir mums siunčia savo pagalbą kai sergame, patiriame sunkumus ar išbandymus. Šią Dvasią mes gauname per sakramentus, kurių dėka galime pajusti Dievo artumą, tik su ja mes galime atleisti visiems, kurie mus įskaudino, pažemino ar nuo mūsų nusigręžė. Šventoji Dvasia mus kelia iš nuodėmių, įkvepia aukotis vardan kitų. Tokiu būdu Dievas dalijasi savo meile su mumis, kad ligoje ar kitokiuose varguose nepristigtume stiprybės.

Šiandien Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje mes užbaigiame misijų dienas. Broliai redemptoristai įdėjo daug širdies, kad dar geriau pažintumėte Viešpatį, patirtumėte bendrystę su juo, kad jūsų tikėjimas būtų pagilintas, atgaivintas.

Šiam istoriniam įvykiui atminti šiandien pašventinsiu kryžių šventoriuje ir jūsų atsineštus kryželius, tam, kad prisimintumėte, jog Jėzus ant kryžiaus iškvėpė savo dvasią, kad ji vėliau būtų išlieta mums. Misijos baigiasi, bet mūsų krikščioniško gyvenimo misija tęsiasi, tegul jumyse uždegta tikėjimo, meilės ir vilties ugnis net ir sunkiausiomis valandomis neprigęsta. Tikėjimas yra didelis turtas“, – teikdamas kėdainiečiams iškilmingą Sekminių palaiminimą kalbėjo vyskupas Saulius Bužauskas.

 

Kryžius primins apie misijas Kėdainiuose

„Kryžius, kuris bus šiandien pašventintas, liks tarp jūsų kaip pastovus misionierius, priminsiantis apie misijų metu gautas malones. Prie šio kryžiaus bus galima gauti visuotinius atlaidus du kartus per metus – šiandien, kai baigiasi misijos, gegužės 19-ąją ir rugsėjo 14-ąją – Šv. Kryžiaus išaukštinimo dieną.

Visada prisiminkite, kad iš kryžiaus ateina malonės, nuodėmių atleidimas, o jo vaisiai yra ramybė, džiaugsmas ir naujas gyvenimas Kristuje“, – atsisveikindamas su Šv. Juozapo parapijos bendruomene kalbėjo vienuolis redemptoristas Peteris Hertel, kuriam skelbti Dievo žodį Kėdainiuose padėjo vienuolis Rastislavas Dluhý ir pasauliečiai misionieriai.

Dėkojo misionieriams

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas, pasibaigus mišioms, dėkojo vienuoliams redemptoristams ir pasauliečiams, kurie vykdė misijas ir skelbė tikėjimo tiesas parapijiečiams, taip pat visiems, kurie dalyvavo misijų dienų mišiose bei susitikimuose.

„Ačiū, kad atvėrėte savo širdis Viešpačiui, kad meldėtės už mūsų parapiją ir čia gyvenančius žmones, kad turėjome progą atnaujinti savo tikėjimą ir išgyventi bendrystę su Viešpačiu“, – parapijiečių vardu kalbėjo klebonas.