Šv. Klemensas Hofbaueris gimė Tasswitze, Moravijoje (dabartinė Čekijos respublika) 1751 m. gruodžio 26 d. Ankstyvoje jaunystėje, po tėvo mirties, jis dirbo kepėju pameistriu. Tapęs tarnu Norbertine vienuolyne Klosterbruke, jis galėjo įvykdyti pašaukimą tapti kunigu: pirmiausia baigė vidurinę mokyklą, o paskui katechetikos, filosofijos ir teologijos studijas Vienoje, Austrijoje. Tuo metu jis kiekvienais metais keliavo į Romą, kur susitiko su redemptoristais.

1784 m. spalio 24 d. Klemensas su savo draugu Thaddeusu Hübliu įstojo į Redemptoristų kongregaciją. 1785 m. kovo 19 d. abu davė įžadus, o kovo 29 d. buvo įšventinti į kunigus. Būdamas kongregacijos generaliniu vikaru į šiaurę nuo Alpių, Klemensas Varšuvoje (Lenkija) įkūrė pirmąjį redemptoristų namą. Kiti namai buvo įkurti Lenkijoje, Prūsijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje ir Rumunijoje. Jis gyveno Varšuvoje 1787–1808 m. ir bendradarbiaudamas su įvairių tautybių pasauliečiais, labai prasmingai apaštalavo, skatindamas gerus darbus ir stiprindamas tikinčiųjų pamaldumą.

Napoleonui užėmus Lenkiją, redemptoristai buvo užgniaužti, o Hofbaueris – priverstas palikti Varšuvą, tad patraukė į Vieną. 1813 m. jis buvo paskirtas Uršuliečių kongregacijos bažnyčios rektoriumi. Pasitelkdamas dvasinės krypties, pamokslavimo, išpažinties ir labdaringų darbų charizmas, jis prisidėjo prie įvairių socialinių klasių žmonių atsivertimo ir jiems padėdavo. Hofbauerio veikla turėjo įtakos Vienos kongresui ir to meto kultūrai, ypač Romantiniam judėjimui.

Klemensas mirė Vienoje 1820 m. kovo 15 d. 1909 m. gegužės 20 d. Šventasis Pijus X jį paskelbė šventuoju. Jis yra Vienos ir Varšuvos globėjas.

Šv. Klemenso Hofbauerio kapas yra Maria am Gestade bažnyčioje Vienoje, Austrijoje

Malda į šventąjį Klemensą Hofbauerį

Maloningas Dieve, rūpindamasis ir atjausdamas žmoniją, Tu pripildei šventąjį Klemensą Mariją Hofbauerį ypatingo uolumo, skirto žmonių, ypač skurstančių ar dvasiškai kenčiančių, gerovei. Šventajame Klemense Tu atskleidei savo mylinčios malonės ir gailestingumo turtus.

Jam užtariant padėk mums likti ištikimiems katalikų tikėjimui, kurio jis taip kilniai mokė. Leisk mums eiti keliu, kurį šventasis Klemensas paženklino savo gyvenimu. Išklausyk ir atsiliepk mums, Dieve, per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.