www.redemptoristai.lt

Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacija (redemptoristai)

www.redemptoristai.lt > Straipsnai > Istorinis įvykis: pirmosios redemptoristų parapijų misijos Lietuvoje

Istorinis įvykis: pirmosios redemptoristų parapijų misijos Lietuvoje

2022 m. gegužės 28 – birželio 5 dienomis Kauno arkikatedroje bazilikoje vyko pirmosios Lietuvoje parapijos misijos, kurioms vadovavo Prahos-Bratislavos provincijos tėvai redemptoristai. Šių pirmųjų parapijos misijų tema remiasi Apreiškimo Jonui knygos 21 skyriumi: „Ir išvydau šventąjį miestą ir jo žiburys yra Avinėlis.“ Mus įkvėpė tai, kad Kaunas šiais metais yra Europos kultūros sostinė. Pajutome, kad dabar, kai aplink mus atnaujinamas Kauno miestas, dvasinis atsinaujinimas vyks kartu su fiziniu.

Pirmosios parapijos misijos iš pradžių turėjo vykti didžiausioje Kaišiadorių vyskupijos parapijoje – Elektrėnuose. Tačiau jas teko atidėti. Pirmą kartą – dėl pandemijos, o antrą kartą – dėl karo Ukrainoje pasekmių. Elektrėnų parapijos patalpose, kuriose ketino gyventi misijų komanda, dabar gyvena pabėgėliai iš Ukrainos, todėl su vietos parapijos klebonu sutarėme jas dar kartą atidėti. Elektrėnuose jau turėjome priešmisijinius pamokslus ir susitikimą su pasauliečiais, kurie norėjo įsitraukti rengiant misijas. Suplanuota ir ruošiamasi, kad parapijos misijos Elektrėnuose įvyks 2023 m. gegužės mėn.

Mes labai stengėmės, norėdami gerai pasiruošti misijoms Kauno katedroje, reguliariai melsdamiesi bendruomenėje ir ruošdami misijų bendradarbių komandą. Likus dviem savaitėms iki misijų, Kauno arkivyskupijos Misijų mokyklos dalyviai dalyvavo formavimosi savaitgalyje Podolínec mieste, Slovakijoje. Šiam savaitgaliui vadovavo misijinė bendruomenė “Rieka života“ (Gyvenimo upė), kurios vadovas Bohumír Živčák atstovavo Europos pasauliečiams paskutinėje redemptoristų Generalinėje kapituloje Romoje. Formacinio savaitgalio tikslas buvo praktiškas pasiruošimas parapijų misijoms, o kulminacija  –sekmadienio maldos vakaras. Daugeliui laikas Podolinece buvo proveržis, naujai suvokiant misijos perspektyvą, patiriant naują uolumą dėl Dievo dalykų.

Prieš misijas į tikinčiųjų maldas įterpdavome prašymus dėl parapijos misijų. Pandemijos metu kun. Peteris Hertelis kartu su Jovita Demskyte išvertė į lietuvių kalbą misijų skaitinių knygą, bendras maldas ir mišiolą. Daugybę pamokslų misionieriai paruošė padedant vertėjoms Teresei Ringailienei bei Jovitai Demskytei.

Pasimelsti už misijas pakvietėme ir įvairias katedroje veikiančias maldos grupes. Du bendruomenės nariai kvietė įvairius religinius ordinus ir bendruomenes užtarti Kauno miestą ir būsimas misijas. Sekmadienį prieš misijas kun. Peteris Hertelis pasakė pamokslą Kauno katedroje, sujungdamas pagrindinius dalykus iš dviejų skirtingų priešmisijinių pamokslų. Mums pavyko sukurti radijo laidą apie šias misijas „Marijos radijuje,“ įsikūrusiame kaimynystėje. Radijo laidos apie misijas vedėja buvo Edita Grudzinskaitė, Misijų mokyklos dalyvė, sėkmingai besidarbuojanti žiniasklaidoje. Draugų padedami išvertėme maldos knygelę su meditacijomis, litanijomis ir Nepaliaujamos Pagalbos Motinos novena. Į vieną bukletą sudėjome pagrindinius mūsų dviejų brošiūrų tekstus – George’o Waddingo, Michalo Zamkovskio ir Ľudovito Michalovio. Galime teigti, kad įvyko istorinis momentas, kai Nepaliaujamos Pagalbos Motinos novena pirmą kartą per misijas buvo meldžiamasi lietuviškai.

Misijos prasidėjo Viešpaties Žengimo į dangų vigilijos mišiomis ir baigėsi Sekminių sekmadienį Šventosios Dvasios atsiuntimu. Gegužės pabaiga ir birželis taip pat yra įšventinimų, Pirmųjų komunijų, Sutvirtinimo sakramento metas, todėl misijų metu taip pat įvyko vienas diakono įšventinimas ir du sutvirtinimai.

Kauno katedros parapijos misijų metu pamokslus sakė kunigai Peteris Hertelis, Michalas Zamkovskis, Václavas Hypius ir Rastislavas Dluhý. Rytinės Eucharistijos šventimo metu prieš paskutinį palaiminimą kun. Michalas pasveikino ir padrąsino visus susirinkusius. Jis taip pat davė rytinių mišių dalyviams ypatingų namų darbų: pasimelsti psalmę, pabrėžiančią pamokslo temą. Kasdien švęsdavome Eucharistijos liturgiją, kurią sustiprino mūsų Bratislavos namų rektoriaus kunigo Patriko Grotkovskio ir provincijos sekretoriaus kunigo Jano Andrejovo maldos ir broliška bendrystė. Tokiu būdu mes, redemptoristai, kaip bendruomenė, galėjome pasidalinti savo bendru gyvenimu, draugyste ir misija. Mišiose giedojo Misijų mokyklos dalyviai ir slovakų bendruomenės Rieka života nariai.

Programą, pamokslų temas ir visus papildomus susitikimus, vykstančius po vakarinio Eucharistijos šventimo, stengėmės išdėstyti pagal per daugelį metų Slovakijoje pasiteisinusį modelį. Šv. Mišių dalyvių lankomumas palaipsniui didėjo. Ore tvyrojo tikėjimo ir laukimo atmosfera. Taip pat buvo aukojamos šv. Mišios už vaikus – pirmosios Lietuvoje. Tą dieną Kaune stipriai lijo. Mišias aukojo kun. Peteris Hertelis. Kai kurios giesmės vaikams, kurias giedame Slovakijoje, buvo tokios pat ir Lietuvoje (pvz., „Dievas nemiręs“ ir „Mesk savo  naštą Viešpačiui“). Prieš misijas išmokome ir kelias vaikiškas giesmes su judesiais. Misijų metu taip pat giedojome naujas šlovinimo giesmes, išverstas į lietuvių kalbą (pvz., „Amžinasis Dievas“ ir „Be ribų“). Džiaugiamės, kad lietuviškai jau skamba ir pirmoji į šią kalbą išversta slovakiška giesmė „Vertas Tu“ („Hoden si“). Giesmes verčia lituanistė Regina Sabonytė, turinti gebėjimą jausti ir poetinius tekstus. Ji taip pat konsultavo mus kalbos klausimais rengiant knygelę apie Nepaliaujamos pagalbos Motiną. Regina Sabonytė buvo pirmoji mūsų lietuvių kalbos dėstytoja, kai pirmąjį semestrą pradėjome mokytis Vytauto Didžiojo universitete. Čia ji atlieka lietuvių kalbos tyrimus ir 2022 m. spalio 3 d. apgynė daktaro disertaciją.

Prieš misijas ir jų metu informaciją apie būsimas ir vykstančias misijas teikė mūsų bendruomenės narė Milita, kuri kasdien dalindavosi naujienomis apie misijas Facebook aplinkoje ir išsamesniais straipsniais su nuotraukomis pagrindinėje Kauno arkivyskupijos svetainėje internete. Kun. Peteris Hertelis padarė tris stovus fotosesijai, kuriuos vėliau nutapė jaunieji menininkai. Stovai fotosesijai per visas misijas stovėjo šalia katedros ir žmonės galėjo ten nusifotografuoti. Ant šių stovų buvo užrašai: „Aš esu Dievo sūnus“/“Aš esu Dievo dukra“/“Tai naujas miestas, kuriame gyvena Dievas“. Prie katedros taip pat stovėjo stendas, šalia kurio Misijų mokyklos nariai pakaitomis kviesdavo žmones į misijas.

Misijose dalyvavo 11 bendruomenės „Rieka života“ narių. Jie kartu su Kauno Misijų mokyklos dalyviais visą savaitę vyko į mokyklas. Taip pat buvo vykdoma viena programa benamiams ir viena kaliniams. Šešiose mokyklose surengėme 17 skirtingų renginių. Kai kurios didesnės programos, kuriose dalyvavo apie 100 moksleivių, vyko Kauno arkivyskupijos salėje. Visiems Misijų mokyklos dalyviams, kurie kartu su „Rieka života“ bendruomenės nariais, kun. Peteriu ir kun. Rastislavu ėjo į mokyklas, tai buvo pirmas kartas, kai jie vaidino ar liudijo. Be visuomeninės misijos programos, vyko ir keli Misijų mokyklos dalyvių formavimo užsiėmimai. Formavimo programas vedė kunigas Michalas ir bendruomenės „Rieka života“ nariai. Taip pat vyko susitikimai su vienos mokyklos mokytojais ir bažnytinių įstaigų darbuotojais, kuriuose mintimis dalinosi kun. Michalas, kun. Václavas ir Bohumír Živčák.

Redemptoristų provincijolas kun. Václavas Hypius taip pat turėjo galimybę susitikti su Kauno arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu, kuris taip pat kelis kartus vakarieniavo su mumis visais ir aukojo vienerias šv. Mišias, kuriose apie Eucharistiją kalbėjo kunigas Michalas.

Bratislavos tėvų redemptoristų ir „Rieka života“ narių buvimas Kauno miesto bendruomenei buvo didžiulė dovana, suteikusi naujų jėgų ir džiaugsmo. Mūsų bendruomenė vėl mokėsi iš šių patyrusių misionierių. Redemptoristų pasauliečių bendradarbių – „Rieka života“ narių – buvimas, pasiaukojimas ir džiaugsmingas tarnavimas taip pat buvo neįkainojama dovana.

Kaip ir per misijas Slovakijoje, žmonėms siūlėme žurnalą „Žodis tarp mūsų“ ir religinę literatūrą. 

Sekminių vigilijoje, kurioje kardinolas Sigitas Tamkevičius teikė Sutvirtinimo sakramentą, po vakarinių šv. Mišių buvo meldžiamasi ir šlovinama kviečiant Šventąją Dvasią.

Paskutines šv. Mišias, daugiausia dėmesio skiriant Kryžiui, aukojo kunigas Peteris Hertelis. Pabaigoje buvo pašventintas atnaujintas katalikiškos organizacijos „Ateitininkai“ kryžius. Dėl to jis tapo parapijos misijiniu kryžiumi. Galiausiai visiems misionieriams padėką išreiškė Katedros generalvikaras ir klebonas Evaldas Vitulskis, rugsėjo 1-ąją tapęs Šv. Antano parapijos klebonu.

Daugiau:

Po savaitgalio Slovakijoje Misijų mokykla rengiasi parapijų misijoms Kauno arkikatedroje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *